Een eerste en recente uitspraak over auteursrecht bevestigt dat het nog steeds mogelijk is om auteursrecht toe te passen, vooral op geschreven inhoud!

Hier is een meer gedetailleerde samenvatting van de voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 van 25.07.2023 :

De beslissing betreft de situatie van de heer X, die fiscale artikelen schrijft die regelmatig worden gepubliceerd in een Belgisch vaktijdschrift. Dit is een tijdschrift dat gespecialiseerd is in het fiscale domein en dat zich richt tot een publiek van professionals en liefhebbers.

De vennootschap Y, die de uitgever is van het vaktijdschrift, wenst hem een forfaitaire vergoeding toe te kennen voor de overdracht van zijn auteursrechten op de werken die hij creëert. Dit is een aanvullende vergoeding op die welke hij ontvangt voor de levering van zijn artikelen, die wordt berekend op basis van het aantal gepubliceerde pagina's.

De beslissing bevestigt dat de vergoeding die aan de heer X wordt toegekend, kan worden beschouwd als een roerend inkomen in de zin van artikel 17, §1, 5°, van het WIB 92, dat een specifiek fiscaal stelsel voorziet voor de inkomsten uit de overdracht of de verlening van auteursrechten en naburige rechten. Dit fiscaal stelsel laat de auteurs en de uitvoerende kunstenaars toe om te genieten van een afzonderlijk belastingtarief van 15% roerende voorheffing op hun inkomsten, na aftrek van de kosten, in plaats van te worden belast als beroepsinkomsten.


De beslissing verduidelijkt de voorwaarden en de grenzen om te kunnen genieten van dit fiscaal stelsel, namelijk :

  • De werken moeten origineel zijn en beschermd worden door het auteursrecht. Het auteursrecht is het exclusieve recht dat de auteur van een literair of artistiek werk heeft om het te gebruiken of om het gebruik ervan door derden toe te staan. Het auteursrecht omvat onder meer geschriften, tekeningen, foto's, films, muziek, enz. De fiscale artikelen die door de heer X worden geschreven, worden beschouwd als originele literaire werken, omdat zij zijn persoonlijkheid en stijl weerspiegelen.
  • De overdracht moet tot doel hebben de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van de rechten door een derde mogelijk te maken voor mededeling aan het publiek, uitvoering of reproductie. De mededeling aan het publiek betekent het toegankelijk maken van een werk voor een publiek dat niet aanwezig is op de plaats waar het wordt verspreid. De reproductie betekent het kopiëren van een werk op een materiële drager. De uitvoering betekent het vertegenwoordigen of interpreteren van een werk voor een publiek. De overdracht van de auteursrechten door de heer X aan de vennootschap Y heeft tot doel deze laatste toe te laten zijn artikelen te exploiteren in het vaktijdschrift, dat wordt verspreid aan een ruim publiek in papieren of digitale vorm.


De vergoeding mag niet meer bedragen dan 30% van de totale vergoeding als de overdracht gepaard gaat met een prestatie die door de auteur wordt geleverd. Deze voorwaarde beoogt te vermijden dat beroepsinkomsten worden vermomd als roerende inkomsten om te kunnen genieten van het voordelige fiscale stelsel. Een prestatie die door de auteur wordt geleverd, is een activiteit die wordt uitgeoefend onder het gezag of in opdracht van de overnemer van de rechten. Bijvoorbeeld, als een auteur een boek schrijft op verzoek van een uitgever die hem een onderwerp, een stijl en een termijn oplegt, is er sprake van een prestatie die door de auteur wordt geleverd. Daarentegen, als een auteur een boek schrijft op eigen initiatief en het vervolgens voorstelt aan een uitgever die ermee instemt het te publiceren zonder hem wijzigingen op te leggen, is er geen sprake van een prestatie die door de auteur wordt geleverd. In het geval van de heer X is er geen sprake van een prestatie die door de auteur wordt geleverd, omdat hij zijn artikelen schrijft op eigen initiatief en zonder dwang vanwege de vennootschap Y.

De vergoeding mag niet meer bedragen dan 37.500 euro (te indexeren bedrag) per jaar. Deze voorwaarde beoogt het bedrag van de roerende inkomsten die kunnen genieten van het specifieke fiscale stelsel te beperken. Als deze grens wordt overschreden, wordt het overschot beschouwd als een beroepsinkomen en als zodanig belast.

De vergoeding mag niet meer bedragen dan het gemiddelde van de inkomsten die in de vier voorgaande jaren zijn ontvangen. Deze voorwaarde beoogt misbruiken te vermijden die verband houden met belangrijke schommelingen van de roerende inkomsten van het ene jaar op het andere. Als deze grens wordt overschreden, worden alle roerende inkomsten beschouwd als een beroepsinkomen en als zodanig belast.

De beslissing geeft aan dat de heer X aan deze voorwaarden voldoet en dat hij dus kan genieten van het afzonderlijke tarief van 15% roerende voorheffing op zijn vergoeding, na aftrek van de kosten. De kosten zijn de uitgaven die de auteur maakt voor de creatie en de overdracht van zijn werken, zoals bijvoorbeeld de kosten voor documentatie, materiaal, verplaatsing, enz. Deze kosten kunnen forfaitair worden afgetrokken ten belope van 50% van de vergoeding, of op basis van de werkelijke kosten die worden verantwoord.

Mots clés

Articles recommandés

Waarom een thuislaadstation installeren voor uw elektrische bedrijfswagen?

Aanstaande wijziging in de 'verdachte periode' voor schenkingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: wat zijn de implicaties?

De verplichte fietsvergoeding en het belastingkrediet: wat u moet weten!